Nusos

Aquí us presentem els quatre nusos indispensables per a un bon Mariner: Pla, de pescador, Ballestrinque i As de guia.